Showing 1–12 of 30 results

Харагдах байдал 9 24 36

Бурханы авралын төлөвлөгөө

4,000.00 
Бидний итгэлийн амьдралын  хандлага бөгөөд зорилго, сайн мэдээг хайх ажил юм .

Бурханы агуу төлөвлөгөө

12,000.00 
Вид яаж Библийг уншиж, мөн ойлгох вэ? Вауган Робертс, Бурханы хаанчлал гэдэг нэгэн сэдвийн дор Библийн хэсгүүд хэрхэн нэгдэж байгааг том зургаар энд харуулж байна. Тэр бидэнд Библийг итгэлтэйгээр, хүсэлтэйгээр, ойлголттой-Гоор унших арга замыг өгч байна. Вауган биднийг Библийн гол дүр Есүс Христ, түүгээр дамжин ирэх Бурханы аврал руу чиглүүлж байна. Вауган Робертс нь Оксфордын Гэг9 9н Эббэгийн Ректор юм. Тэрээр итгэгчдийг Сайнм 9Д 99ний үйлчлэлд бүтэн дагаа зориулахыг урамшуулдаг 9:38 байгууллагыг үнделэгч гишүүн юм. Тэр мөн Proclamation Trust байгууллагын удирдах багийн гишүүн.

Газарт сийлэгдсэн тэнгэрийн улс

13,000.00 
Хуучин гэрээнд Бурхан  юун тухай айлдсан юм бол ? Бүтээл ба завхрал мөн хоёр хүчний тулаанаар дамжуулан тодордог Бурханы авралын ажлын түүх .

Есүс миний Эзэн миний Бурхан

5,000.00 

Шавь нарын дундаас Симон Петр ийнхүү хариулав. "Та бол Христ, амьд Бурханы Хүү мөн." Петр Есүсийг "үйлчлэл" талаас бус, мөн чанар бүхий Есүсийг "Оршихуй” талаас таньжээ. Петр Есүсийг Бүтээгч талаас таньснаа ийнхүү өчин хэлсэн байна. Есүс өнгөрсөн хугацаанд шавь нартаа зааж сургасан нь хоосон байгаагүй ажээ. Бидний амьдрал дах хамгийн чухал зүйл бол Есүсийг бүрэн зөвөөр таньж, уулзах явдал юм. Тэгж л байж үнэ цэнэтэй, утга учир бүхий зүйлийг хийж чадах билээ. Христитгэгчийн амьдрал бол тасралтгүйгээр Есүсийг бүрэн зөвөөр таньж мэдэхийн төлөөх тулаан юм.

---- Зохиогчийн өмнөх үгээс ---

Жинхэнэ эрх чөлөө

17,600.00 
  • Элч Паулын эрх мэдэл ба сайн мэдээ
  • Хуурамч багш нар ба итгэмжит бус Галатчууд
  • Паулын Сайн мэдээний уг сурвалж 
  • Зөвхөн нэг л Сайн мэдээ бий
  • Паул Антиохт Петртэй санал зөрсөн нь 
  • Зөвтгөл нь зөвхөн итгэлээр ирдэг