Showing all 6 results

Харагдах байдал 9 24 36

Бурханы авралын төлөвлөгөө

4,000.00 
Бидний итгэлийн амьдралын  хандлага бөгөөд зорилго, сайн мэдээг хайх ажил юм .

Номлохуйн шаардлага

16,500.00 

Манай үеийн Библийн агуу номлогчдын нэг Жон Стот, сайн номлолын зарим уулыг гаргаж, номлож буй хэн бүхэнд хэрэгтэй практик зошлогоо огч байна. Тэр Бурханы Үг болон амьдран буй дэлхийгээ анхааралтай сонсохыг онцолж, мөн номлолоороо амьдрахыг номлогчдод ятгаж байна

Энэ ном бол Жон Стоттын өмнө нь бичсэн Би номлолд ирдэг АНУ. Хоёр Дэлхийн хооронд элэг нэрээр гарсан) номын хураангуй нь юм, Грег Шарф энд өнөөгийн чуулганы амьдрал, номлолд гарсан зарим өөрчлөлтүүдийг хөндсөн материалыг нэмсэн.

Шинэчлэлт үзлэлийн номлол

11,000.00 
энэхүү ном нь шинэчлэлт үзлийн номлол ямар байдаг вэ? гэдгийг тайлбарлана.