Showing all 10 results

Харагдах байдал 9 24 36

Магтаал хүндэтгэлийн удирдагч

19,000.00 

 Магтаал хүндэтгэл гэдэг нь ямар нэгэн онцгой давхаргын хүмүүсийн л өргөдөг мөргөл биш болжээ. нэг хэлбэрт баригдан шашинжиж байсан хүндэтгэл мөрглийг шинэчилэн өөрчлөхөд хамгийн голлох байр суурийг эзэлжээ.

Тодорхой төрлийн дагалдагч

15,000.00 

 Энэхүү гайхамшигтай номоороо дамжуулаад Эдмунд Чан нь Чуулганыг дагалдагч бэлтгэх үндэс суурь луугаа анхаарч тодорхой төрлийн дагалдагч нарыг дахин бэлтгэж эхлэхэд уриалан дуудаж байна!