Showing the single result

Харагдах байдал 9 24 36

Бурханы агуу төлөвлөгөө

12,000.00 
Вид яаж Библийг уншиж, мөн ойлгох вэ? Вауган Робертс, Бурханы хаанчлал гэдэг нэгэн сэдвийн дор Библийн хэсгүүд хэрхэн нэгдэж байгааг том зургаар энд харуулж байна. Тэр бидэнд Библийг итгэлтэйгээр, хүсэлтэйгээр, ойлголттой-Гоор унших арга замыг өгч байна. Вауган биднийг Библийн гол дүр Есүс Христ, түүгээр дамжин ирэх Бурханы аврал руу чиглүүлж байна. Вауган Робертс нь Оксфордын Гэг9 9н Эббэгийн Ректор юм. Тэрээр итгэгчдийг Сайнм 9Д 99ний үйлчлэлд бүтэн дагаа зориулахыг урамшуулдаг 9:38 байгууллагыг үнделэгч гишүүн юм. Тэр мөн Proclamation Trust байгууллагын удирдах багийн гишүүн.